מגילת העצמאות

הכרזת העצמאות

למה מדינות מכריזות על הקמתן?

א. לאחד את העם סביב רעיון הקמת המדינה החדשה וכדי לבסס את שלטונה.

ב. להודיע למדינות העולם על הקמת המדינה החדשה ולבקש את תמיכתן.


מהי הזכות להגדרה עצמית?

הזכות להגדרה עצמית היא זכות מוכרת במשפט הבינלאומי של כל עם ("לאום") להחליט על הקמת מדינה ריבונית משלו בטריטוריה מסוימת. כאשר הלאום מקים מדינה משלו, בכך הוא למעשה מממש את זכותו להגדרה עצמית. הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי מבוססת על יסודות דתיים והיסטוריים (מהזמן הקדום ומהעת המודרנית) והצדקותיה מפורטות בהרחבה בהכרזת העצמאות.


חלקי הכרזת העצמאות

החלק הראשון-ההיסטורי: מבוא היסטורי המבטא את ההצדקות השונות לזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בארץ ישראל. הוא פותח במילים: "בארץ ישראל קם העם היהודי" ומסתיים במילים:" להיות ככל עם ועם העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית".

החלק השני-המעשי: כולל הוראות בדבר: הקמת המדינה/מתן השם ישראל/ הקמת רשויות השלטון הזמני/ קיום בחירות לאסיפה מכוננת/ כינון חוקה/ הקמת רשויות קבע נבחרות. פותח במילים: "לפיכך   התכנסנו."  ומסיים    במילים: "המדינה יהודית אשר תיקרא ישראל".

החלק השלישי-ההצהרתי: בחלק זה מותווים העקרונות  הדמוקרטיים שישמשו בסיס לאופיו של המשטר הדמוקרטי בישראל . פותח במילים "מדינת ישראל תהא פתוחה" ומסיים ב"נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

בחלק זה קיימות גם פניות לארבעת הגורמים: לאו"ם , לערביי ישראל, למדינות ערב וליהודי  התפוצות. מתוך הפניות ניתן ללמוד על אופיה העתידי של המדינה.

החתימות: חלק זה מבטא את ההסכמה הרחבה בין נציגי היישוב העברי על הקמת המדינה. פותח במילים:"מתוך ביטחון בצור ישראל" ומסתיים בחתימות 37 חברי "מועצת העם" שייצגה את כל הזרמים ביישוב ובעת החתימה הפכה לרשות המחוקקת הזמנית(עד לכינון חוקה ובחירות)


לפי הכרזת העצמאות, ישראל היא מדינה

יהודית ודמוקרטית

  

ביטויים מההכרזה להקמת מדינה יהודית ודמוקרטית

א. שני ביטויים מההכרזה המבטאים מחויבות להקמת מדינה יהודית

1.(ציטוט):"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

2.(ציטוט): "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות".


ב. שני ביטויים מההכרזה המבטאים מחויבות להקמת מדינה דמוקרטית

1. מחויבות לחירות(ציטוט)" תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות"

2. מחויבות לשוויון: (ציטוט)" מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין"


ההצדקות להכרה בזכות להגדרה עצמית של העם היהודי

1. הצדקה קיומית: הצורך להגן על יהודים מפני רדיפות ופתרון לניצולי המחנות

לעם היהודי חסר המולדת זכות להקים מדינה יהודית משלו שתהווה בית לאומי ומקלט מדיני מפני האנטישמיות והרדיפות ששיאן בשואה, וכפיתרון לבעיית שארית הפליטה.(ניצולי המחנות)

2. הצדקה היסטורית- העם היהודי שמר כל הדורות על קשר עם ארץ ישראל

לעם היהודי זכות להקים מדינה יהודית דווקא בארץ ישראל בשל הזיקה ההיסטורית והתרבותית בינו לבין ארץ ישראל, קשר שלא נותק גם בגלות.

3. הצדקה בינלאומית(משפטית)- מסמכים בעלי תוקף משפטי בינלאומי מחייב

ההכרזה מפרטת מסמכים בעלי תוקף משפטי בינלאומי מחייב, שתוכנם מעיד על כך שזכותו של העם היהודי למדינה כבר זכתה להכרה בינלאומית: 1. הצהרת בלפור. 2. כתב המנדט. 3. החלטת כ"ט בנובמבר.

4. הצדקה טבעית- לעם היהודי זכות להגדרה עצמית ככל עם אחר

לכל עם זכות טבעית להגדרה עצמית במדינה משלו בטריטוריה מסוימת. בהתאם לכך, זכותו הטבעית של העם היהודי למדינה ריבונית בארצו ככל עם אחר.

5. הצדקה ציונית- הצדקה הנובעת מהמפעל הציוני

הפעילות הציונית למען הקמת המדינה,(כגון; העלאת יהודים, קניית קרקעות להתיישבות יהודית, החייאת השפה עברית ופעילות המדינית), יצרה מציאות בלתי הפיכה המצדיקה את ביסוסה במדינת לאום.

6. הצדקה פוליטית(מוסרית)

השתתפותו הפעילה של היישוב העברי בא"י במאמץ המלחמתי כנגד הנאצים מקנה לו זכות לתמורה פוליטית ולהימנות עם העמים מייסדי האו"ם.


ההתחייבויות השונות כלפי ערביי ישראל

התחייבויות הנוגעות לערבים באופן ישיר

1.הענקת אזרחות :"..אנו קוראים... לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל... ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה".

 2. נציגות מתאימה/ייצוג הולם: "...ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים".

התחייבויות הנוגעות לערבים באופן עקיף

 3. שוויון זכויות: . מדינת ישראל: " תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין".

4. זכויות קבוצה/מיעוט: "תשקוד על פיתוח הארץ לכל תושביה"..  "תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". "תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות".

Comments